CA / ES

Compartir

Projeccions de població activa pel 2021: més grans i més ocupades?

L’Idescat presenta les Projeccions de població activa 2021-2041 (base 2010) que proporcionen la projecció de la força de treball de l’economia catalana en els propers trenta anys.

Segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), l’any 2021 el grup de població de 40 anys i més representarà el 59% del total d’actius, proporció força superior a la del 2010, en què va ser del 47%. Es preveu que, en aquesta dècada, la població laboral envellirà 2,3 anys fins a arribar a una edat mitjana de 42,3 anys.

Els factors determinants de l’envelliment de la població activa seran el pas de les generacions plenes (nascudes els anys setanta del segle passat) cap al grup d’edats de més de quaranta anys, i la incorporació de les generacions buides (nascudes els anys vuitanta i noranta) al grup de població activa jove.

Es preveu que la taxa d’activitat de la població de 16 a 64 anys tindrà un estancament en la segona dècada del segle XXI, a l’entorn del 78%. La taxa d’activitat masculina de 16 a 64 anys passaria del 85% al 84% entre el 2010 i el 2021, i la femenina podria tenir un augment de dos punts i arribar al 73% de la població femenina de 16 a 64 anys, al final de la dècada. 

L’augment de l’activitat en el cas de les dones és degut a un efecte generacional. El trànsit cap a edats madures de les dones nascudes en la segona meitat del segle XX, que, en edats joves, han tingut uns nivells de participació laboral molt més alts que les seves predecessores, fa preveure que hi haurà un creixement molt significatiu de la taxa de participació laboral de la població femenina de més de 55 anys, que podria passar del 34% al 44% entre els anys 2010 i el 2021. Malgrat que a partir de la tercera dècada del segle, es preveu que la taxa d’activitat de la població femenina de 16 a 64 anys el 2040 sigui més baixa que el 2021.

D’altra banda, el creixement de la força de treball serà molt més baix que la dècada passada o fins i tot podria arribar a decréixer. Segons la nota de premsa emesa per l’Idescat, la incertesa de com evolucionarà el mercat de treball dibuixa una forquilla que va des d’un creixement net de 192 mil actius, en cas que es redreci la situació econòmica, a un decreixement net de 83 mil actius si es manté la situació actual d’estancament de l’activitat econòmica.

 

Estimació de la participació laboral per generacions femenines

El text afirma que la incorporació massiva de les dones al mercat de treball s’ha produït en gairebé dues dècades, entre el 1982 i el 1998, en un context de molt atur, amb taxes de més del 20% en la població activa femenina.
També s’ha produït un augment de la contractació a temps parcial, que actualment representa més del 20% de l’ocupació femenina. És a dir, que només una part de l’augment de la participació laboral s’ha traduït en un augment de l’ocupació i de la cotització a la seguretat social. Així doncs, les noves generacions participen més, però es veuen més afectades per l’atur i pel treball a temps parcial, la qual cosa suposa carreres laborals més curtes en termes d’anys cotitzats a la seguretat social.

Pel que fa el model de participació per edats, les generacions antigues entraven i sortien del mercat laboral en funció del cicle de vida familiar.
Aquest model tradicional, vigent encara en les generacions nascudes els anys cinquanta, ha donat pas a un model de participació que suposa un vincle molt més permanent amb el mercat laboral, amb taxes de participació elevades entre el 25 i els 54 anys, més semblant al model de participació dels homes, de taxes altes i constants en les edats intermèdies.
El canvi en el model de participació per edats està fortament relacionat amb l’endarreriment de l’edat a la maternitat i amb l’augment de la infecunditat de les generacions nascudes a mitjan anys setanta.

Pel que fa a la previsió sobre la participació laboral en les edats intermèdies, la hipòtesi mitjana suposa una participació laboral alta i constant en tot el tram de 25 a 54 anys. En canvi, la hipòtesi baixa preveu una continuïtat del patró tradicional, de sortida del mercat laboral en les edats de més fecunditat, amb una disminució de la taxa d’activitat de 30-34 anys en relació amb la taxa de 25-29 anys, i amb taxes progressivament més altes fins a un màxim a l’entorn dels 50 anys.

Les generacions que són actualment en les edats laborals grans, de 55 anys i més, són generacions que havien participat poc en el mercat de treball en edats joves; es preveu que hi haurà un gran augment de l’activitat laboral de la població de 55 anys i més, a mesura que transitin per aquestes edats les generacions de dones nascudes en la segona meitat del segle XX, que han tingut una alta participació en edats joves.
A més, és probable que davant les recents disposicions sobre l’edat de jubilació i l’augment dels anys de cotització per cobrar la pensió màxima, hi hagi un augment considerable de participació laboral en la població femenina de més de 55 anys, per compensar les taxes d’atur més elevades que històricament ha tingut la població activa femenina, així com les reduccions de cotitzacions produïdes per carreres laborals més discontínues i per l’extensió del treball a temps parcial entre les dones ocupades. Aquesta hipòtesi, de gran creixement de l’activitat laboral femenina després dels 55 anys, es preveu en la hipòtesi alta d’activitat.

 

* Dels tres possibles escenaris d’evolució (baix, mitjà i alt) que contemplen diferents ritmes de creixement de la població activa, la informació oferta als mitjans se centra principalment en l’escenari mitjà, que reflecteix l’evolució que es considera més probable del creixement i l’estructura demogràfica de la població de Catalunya en els horitzons 2021 i 2041.

Compartir

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

There is no Event

També et pot interessar